Regulamin kursu SAMOOBRONY OD PODSTAW

Dzień dobry! Cieszymy się, że chcesz wziąć udział w kursie! Regulamin określa zasady naszej współpracy, ale staramy się zawsze dbać o nasze uczestniczki i uczestników.

Jeśli np. rozchorujesz się w trakcie kursu, prosimy o informację mailową lub telefoniczną jak najszybciej – będziesz mogła odrobić dane zajęcia w kolejnej edycji.

Masz też gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli po pierwszym spotkaniu uznasz, że to nie dla Ciebie. Przyjdź na pierwsze zajęcia, weź w nich aktywnie udział i sprawdź, jak wygląda kurs. Jeśli zechcesz, możesz zgłosić rezygnację osobiście od razu po zajęciach albo mailem do końca pierwszego dnia kursu. Wtedy odeślemy Ci przelewem całą kwotę.

Jeśli nie weźmiesz udziału w pierwszych zajęciach kursu, nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy za bilet. Po drugich i kolejnych zajęciach kursu też nie ma już możliwości zwrotu pieniędzy.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Szkolenie – kurs samoobrony od podstaw odbywający się w terminach i miejscu podanym pod adresem https://bajla.pl/samoobrona-dla-kobiet-krakow/,

 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna zawierająca z Organizatorem Umowę; Kupujący może być jednocześnie Uczestnikiem,

 4. Organizator – BAJLA Anna Królikowska, ul. Wałowa 39, 37-420 Rudnik nad Sanem, NIP: 6020049308

 5. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://bajla.pl/regulamin-kurs-samoobrony/,

 7. Strona Szkolenia – strona internetowa dostępna pod adresem https://bajla.pl/samoobrona-dla-kobiet-krakow/,

 8. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Szkoleniu,

 9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Kupującym, mocą której Organizator zobowiązuje się zapewnić udział w Szkoleniu Kupującemu lub osobom wskazanym przez Kupującego.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Szkolenie organizowane jest przez Organizatora.

 2. Szkolenie odbywa się w dniach i w miejscu określonym na Stronie Szkolenia.

 3. Wszelkie szczegóły dotyczące Szkolenia, takie jak program, sylwetki trenerów, dostępne są na Stronie Szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Szkolenia z uwagi na okoliczności od niego niezależne. Wszelkie zmiany będą komunikowane na Stronie Szkolenia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Szkolenia, jak również do zmiany miejsca odbywa się Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Szkolenia, Kupujący otrzymają zwrot całości kwoty zapłaconej za bilety. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Szkolenia, Kupujący może w ciągu 7 dni od poinformowania go o zmianie odstąpić od Umowy. W takiej sytuacji, Kupujący otrzyma zwrot całości kwoty zapłaconej za bilety.

 5. Udział w Szkoleniu jest odpłatny, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Opłaty związane z uczestnictwem w Szkoleniu zamieszczone są na Stronie Szkolenia i wyrażone są w kwocie brutto, w którą wliczony jest podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki w Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów od cen podstawowych zamieszczonych na Stronie Szkolenia.

 6. Organizatorowi przysługuje prawo do zapewnienia nieodpłatnego udziału w Szkoleniu wybranym przez siebie osobom, w szczególności zwycięzcom konkursów, osobom zaangażowanym w organizację Szkolenia.

 

§ 3

Zakup biletów

 1. Udział w Szkoleniu możliwy jest na podstawie posiadanego biletu.

 2. Zakup biletów możliwy jest za pośrednictwem Strony Szkolenia przez system Ekobilet.

 3. W celu zakupu biletów, należy podjąć następujące kroki:
  1. wybrać rodzaj biletu uprawniającego do udziału w Szkoleniu,

  2. określić ilość biletów,

  3. przejść do koszyka,

  4. wypełnić formularz zamówienia, podając dane takie tak imię i nazwisko albo firma, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz ewentualne dodatkowe uwagi,

  5. wybrać sposób płatności (tradycyjny przelew bankowy albo płatność on-line kartą płatniczą),

  6. zaakceptować Regulamin,

  7. kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie.

 4. W przypadku wyboru płatności on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie nastąpi przekierowanie do serwisu PayU celem dokonania płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności nastąpi zwrotne przekierowanie na stronę z potwierdzeniem rejestracji.

 5. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie nastąpi przekierowanie na stronę z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu.

 6. W ramach formularza zamówienia możliwe jest podanie kodu rabatowego w celu obniżenia kwoty do zapłaty.

 7. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zakupu biletów i szczegółami związanymi z udziałem w Szkoleniu, w tym informacje związane z przekazaniem Organizatorowi danych faktycznych uczestników Szkolenia, (tzw. rejestracja uczestników).

 8. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 9. Dla każdego Kupującego zostanie utworzone konto użytkownika w serwisie Ekobilet. Dostęp do konta odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu zamówienia. Z poziomu konta Kupujący może zarządzać swoimi danymi przypisanymi do konta oraz szczegółami związanymi ze Szkoleniem. Konto może zostać w każdej chwili usunięte po indywidualnym kontakcie w tej sprawie z Organizatorem. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonym zamówieniu.

 

§ 4

Wstęp na teren Szkolenia

 1. Wstęp na teren Szkolenia możliwy jest po uprzednim potwierdzeniu swojej obecności przy stworzonym w tym celu stanowisku. Potwierdzenie obecności dotyczy również wszystkich Uczestników mających zapewniony nieodpłatny udział w Szkoleniu.

 2. Potwierdzenie obecności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, który udostępniany jest do wglądu Uczestnikowi przy stanowisku, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Ponadto, Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://bajla.pl/regulamin-kurs-samoobrony/

 3. Organizator zachowuje prawo do odmowy wstępu na teren Szkolenia osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, osób agresywnych lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu. W takiej sytuacji, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

 4. Na teren odbywania się Szkolenia nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, takich jak: broń, środki wybuchowe, środki toksyczne, używki, wszelkiego rodzaju gazy obronne. Organizator zachowuje prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren odbywania się Szkolenia. W razie stwierdzenia niedozwolonych przedmiotów, Organizator nie zapewnia ich depozytu. Odmowa wstępu na teren Szkolenia z uwagi na posiadanie niedozwolonych przedmiotów nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu płatności ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

 

§ 5

Zachowanie podczas Szkolenia

 1. Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu odbywania się Szkolenia, jak również stosować się do zaleceń obsługi Szkolenia.

 2. Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, niezakłócający przebiegu Szkolenia, porządku publicznego, nienarażający innych Uczestników na niebezpieczeństwo, nie naruszający dóbr osobistych innych Uczestników, nie wpływający negatywnie na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzający lub mogący wyrządzić szkodę Organizatorowi lub innym Uczestnikom.

 3. W razie zachowania sprzecznego z ust. 1 lub 2 powyżej, Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z miejsca odbywania się Szkolenia. W takiej sytuacji, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub skradzione podczas Szkolenia. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w miejscu organizacji Szkolenia.

 5. Z uwagi na niemożliwość przewidzenia wszystkich zagrożeń związanych z zachowaniem Uczestników podczas Szkolenia, Organizator zachowuje prawo do podejmowania bieżących decyzji w sprawach nieujętych w Regulaminie. Jeżeli taka decyzja doprowadzi do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konferencji, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiekolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

 

§ 6

Świadczenia Organizatora

 1. Organizator zapewnia uczestnikom możliwość uczestnictwa w Szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

 2. Koszty dojazdu do miejsca odbywania się Szkolenia, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w Szkoleniu pokrywa samodzielne Uczestnik.

 3. Umowę uważa się za wykonaną przez Organizatora poprzez samo stworzenie Kupującemu możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu. W sytuacji, w której Kupujący lub Uczestnicy, dla których Kupujący kupił bilety uprawniające do udziału w Szkoleniu, nie wezmą udziału w Szkoleniu lub jakimkolwiek jej elemencie, a nie doszło uprzednio do skutecznego odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności, ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

 

§ 7

Wizerunek

 1. Biorąc udział w Szkoleniu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas Szkolenia mogą być wykonywane zdjęcia oraz filmy wideo w celu stworzenia, a następnie rozpowszechniania w Internecie różnego rodzaju relacji ze Szkolenia.

 2. Organizator niniejszym informuje Uczestnika, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości. Niezależnie od tego, biorąc udział w Szkoleniu, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz filmach wideo wykonanych podczas Szkolenia. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie zdjęć i filmów w Internecie w celach związanych z relacjonowaniem, recenzowaniem, opisywaniem lub promowaniem Szkolenia. Zgodę Uczestnik może w każdej chwili cofnąć, jak również już w chwili wykonywania zdjęcia lub filmu przez fotografa oświadczyć, że nie wyraża zgody na opisane powyżej rozpowszechnianie swojego wizerunku. Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez indywidualny kontakt z Organizatorem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@bajla.pl). Cofnięcie zgody działa wyłącznie na przyszłość i nie wpływa na legalność rozpowszechniania wizerunku przed cofnięciem zgody.

 

§ 8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących i Uczestników jest Organizator.

 2. Jeżeli Kupujący przekazuje Organizatorowi dane osobowe Uczestników, oświadcza, że jest uprawniony do ich przekazania Organizatorowi w celu zapewnienia Uczestnikom udziału w Szkoleniu i poinformował Uczestników o celu przekazania danych oraz przetwarzania tych danych przez Organizatora.

 3. Dane osobowe Kupujących oraz Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wywiązywania się z obowiązków rachunkowych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celach statystycznych, co stanowi uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych Kupujących i Uczestników swoim podwykonawcom, takim jak biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca systemu mailingowego, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi związane z organizacją Szkolenia.

 5. W związku z tym, że Organizator korzysta z usług Google, dane Kupujących i Uczestników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w celu ich przechowywania na serwerach Google. Google przystąpiło do programu Privacy Shield i w ten sposób zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 6. Dane osobowe Kupujących i Uczestników będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, a następnie w celach statystycznych do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora, przy czym po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, Kupujący lub Uczestnik mogą sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie danych. Jeżeli chodzi o dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, będą one przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 7. Organizator może zapewniać pewne dodatkowe świadczenia lub możliwości dla uczestników dotychczas organizowanych edycji Szkoleń. W przypadku, w którym Kupujący lub Uczestnik zażąda usunięcia danych z bazy Organizatora, skorzystanie z tych świadczeń lub możliwości będzie niemożliwe.

 8. W ramach działań poszkoleniowych, Organizator może wysyłać do Uczestników wiadomości e-mail związane ze Szkoleniem. Uczestnik może w każdej chwili sprzeciwić się temu, wypisując się z listy subskrypcyjnej poprzez kliknięcie w przycisk widoczny w każdej wysyłanej do niego wiadomości. W takiej sytuacji, Uczestnik musi liczyć się z tym, że nie wszystkie materiały szkoleniowe dotrą do niego.

 9. W zakresie wizerunku Uczestników utrwalonych w związku uczestnictwem w Szkoleniu, materiały zawierające wizerunki mogą być rozpowszechniane w Internecie, a co za tym idzie nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie okresu przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku. Uczestnikowi przysługuje natomiast prawo do zażądania usunięcia materiałów zawierających jego wizerunek. Żądanie takie nie ma wpływu na legalność dokonanego uprzednio rozpowszechnienia materiałów, które to rozpowszechnienie dokonywane jest na podstawie przepisów prawa (art. 81 ustawy o prawie autorskim) lub na podstawie zgody Uczestnika, o której mowa w § 7 Regulaminu.

 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, Kupującym i Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych,

  2. prawo do sprostowania danych,

  3. prawo do usunięcia danych,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 11. Realizacja uprawnień możliwa jest poprzez indywidualny kontakt z Organizatorem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@bajla.pl). Organizator poucza niniejszym Kupujących i Uczestników, że ich uprawnienia, o których mowa powyżej nie mają charakteru bezwzględnego i mogą ustępować nadrzędnym interesom Organizatora jako administratora danych osobowych. Organizator zachęca w tym zakresie Kupujących i Uczestników do zapoznania się z art. 16 – 21 RODO. W celu ułatwienia Kupującym i Uczestnikom zrozumienia przywołanych przepisów, Organizator niniejszym wymienia przykładowo sytuacje, gdy poszczególne uprawnienia Kupujących lub Uczestników nie będą mogły zostać zrealizowane:
  1. sprostowanie danych zawartych na fakturach możliwe jest wyłącznie poprzez posłużenie się korektą faktury lub notą korygującą,

  2. usunięcie danych dotyczących zawartych Umów nie będzie możliwe wcześniej niż po upływie okresu przedawnienia roszczeń dotyczących Umów,

  3. sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych Uczestników nie będzie możliwy w trakcie realizacji Umowy, ponieważ uniemożliwiłoby to Organizatorowi należyte wykonanie Umowy.

 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wzięcia udziału w Szkoleniu.

 

§ 9

Prawa własności intelektualnej

Organizator poucza niniejszym Uczestników, że materiały udostępniane Uczestnikom w związku z udziałem w Szkoleniu, jak również treści prezentowane podczas Szkolenia mogą być objęte ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a ich dalsze rozpowszechnianie może stanowić naruszenie praw podmiotów uprawnionych dające podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 

§ 10

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze Szkoleniem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@bajla.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby reklamującej i podjęcie z nią kontaktu, uzasadnienie reklamacji oraz żądania z nią związane.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została mu doręczona.

 

§ 11

Rezygnacja

 1. Każdy Kupujący może odstąpić od Umowy zawartej z Organizatorem najpóźniej na 7 dni przed pierwszym dniem Szkolenia. Odstępne wynosi 30% kwoty zapłaconej Organizatorowi z tytułu Umowy i zostanie potrącone przez Organizatora z kwoty zwracanej Kupującemu. Możliwe jest również odstąpienie od Umowy w części, tj. w zakresie tylko niektórych z zakupionych biletów uprawniających do wzięcia udziału w Szkoleniu. Zwrot płatności po potrąceniu odstępnego zostanie dokonany nie później niż w ciągu 14 dni od poinformowania Organizatora o odstąpieniu od Umowy.

 2. Ponadto, Konsument oraz POCK może odstąpić od Umowy zawartej z Organizatorem bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, nie później niż do dnia rozpoczęcia Szkolenia. W tym celu Konsument lub POCK musi poinformować Organizatora o swojej decyzji, np. wysyłając wiadomość na adres kontakt@bajla.pl. W takiej sytuacji, Organizator zwróci Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od niego z tytułu Umowy płatności. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od poinformowania Organizatora o odstąpieniu od umowy.

 3. Konsument oraz POCK może odstąpić od Umowy zawartej z Organizatorem bez podawania przyczyny nie później niż pierwszego dnia Szkolenia, pod warunkiem, że Kupujący lub Uczestnicy wezmą udział w pierwszym dniu Szkolenia. Jeżeli Kupujący lub Uczestnicy nie wezmą udziału w pierwszym dniu Szkolenia, Kupującemu nie przysługuje zwrot dokonanej płatności z tytułu Umowy. W tym celu Konsument lub POCK musi poinformować Organizatora o swojej decyzji w pierwszym dniu Szkolenia, np. wysyłając wiadomość na adres kontakt@bajla.pl. W takiej sytuacji, Organizator zwróci Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od niego z tytułu Umowy płatności. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od poinformowania Organizatora o odstąpieniu od umowy.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator informuje niniejszym Kupującego, że w sytuacji, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Kupujący nie może odstąpić od Umowy później niż na 7 dni przed pierwszym dniem Szkolenia. Jeżeli Kupujący lub Uczestnicy nie wezmą udziału w Szkoleniu, Kupującemu nie przysługuje zwrot dokonanej płatności z tytułu Umowy.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został przygotowany w oparciu o prawo polskie. Prawem właściwym dla Umów jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że nie pozbawia to Konsumentów oraz POCK możliwości powoływania się na przepisy ich ojczystego prawa, które są dla nich korzystniejsze niż rozwiązania przyjęte w prawie polskim.

 2. Wszelkie spory związane z udziałem w Szkoleniu będzie rozpatrywać sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów oraz POCK, w przypadku których zastosowanie znajduje właściwość miejscowa ogólna sądu.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu,

 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.